Tillstånd i Ryssland

I artikeln hävdar Ryssland att svenska myndigheter i december 2015 ska ha gett 'forskare' tillstånd att bärga ubåten. Åter igen är det ryssen Max Michailov som är inblandad och är den som uttalar sig. Det är möjligen också han och hans kamrater i Ocean X Team som är den 'forskare' som avses i artikeln. Exempel på sådana handlingar är: tillstånd, certifikat, licenser. Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till. Du hittar en förteckning över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive unionskoder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning. Tillstånd kan enligt artikel 3 beviljas i följande fall: Export av listade produkter som inte kommer att användas för följande projekt i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel: Tillstånd och dokument för persontrafik. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar internationellt tillstånd för linjebaserad trafik för persontrafik mellan Finland och stater som inte är medlemmar i EU (till exempel Finland-Ryssland) samt tillstånd för linjebaserad trafik för persontrafik inom gemenskapsområdet.. Om du inom EU-området bedriver internationell tillfällig ... Sök visum till Ryssland. Vi accepterar visumansökningar till Ryssland via post från alla, oavsett var man bor i landet. Betala visumavgiften via denna sida. Skicka sedan dina ansökningshandlingar och pass till: Alla Visum Box 7145 103 87 Stockholm Läs mer om ansökningsproceduren nedan. Ryssland är ett land i Ryssland och Kaukasien, men är till följd av sin storlek spritt över flera världsdelar. Planering innan resan . Visum krävs. För att få turistvisum krävs bevis på en betald hotellbokning för alla de nätter man vill vara i Ryssland. Detta går mycket lättare via en svensk resebyrå som har ryskt tillstånd. Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan ... Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd. Samma belopp gäller vid införsel. Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Priser kan i vissa fall anges i euro eller dollar men räknas alltid om till rubel enligt av försäljningsstället fastlagd dagskurs. Här hittar du länkar till samtliga tillstånd du kan söka, både gällande och tillstånd som har upphört men som du kan fortsätta att använda tills deras giltighetstid har gått ut. Belopp motsvarande högst 10 000 USD får fritt föras ut ur landet utan valutadeklaration. Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd. Samma belopp gäller vid införsel. Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Ryssland har de senaste dagarna börjat öppna upp samhället i rask takt. Det här trots att coronaviruset fortfarande härjar i landet. ... tisdag. Det samma gäller de elektroniska tillstånd ...

Socialism och deras olika inriktning

2019.01.31 23:22 FindingTheTruth71 Socialism och deras olika inriktning

Det pratas mycket idag om högerextremism och populism, att detta är ett växande hot mot demokratin. Med extremhögern och menar man ofta nazister och fascister. Men är det sant att nazism och fascism är höger. Var står egentligen nazismen, fascism och de olika vänsterideologier på skalan. Vad är de olika ideologiernas syn på hur ett samhälle ska styras. Det finns självklart skillnad mellan de olika ideologierna men de har flera stora likheter och det är deras syn på individen. Samtliga tror på ett samhälle som är styrt enligt kollektiva tankegångar att individen måste offra en del privat. Staten ska styra och ofta med auktoritär regim.
Men vad tror de olika ideologierna och hur vill de att samhället ska styras.
Socialism
Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa. Socialism är en ideologi som vill att staten ska styra i individen liv att man ska vara en del av ett stort kollektiv.
Kommunism
Kommunism är en ideologi där man vill att medborgarna ska ta över makten över all produktion och det ska styras av staten eller kollektiv som folk tror är annat än ett centralstyre av all makt.
Till en början brukar man ofta se ett samhälle som liknar marxism men övergår sedan till en allt mer centralstyrd och auktoritär regim. Man får en diktatur med ett centralstyre där en elit styr med närmaste undersåtar som tror och följer ideologin. Man får ett samhälle som påminner om en pyramid de längst ner är de som betyder minst i samhället.
Marxism
Marxister vill att man ska kollektivisera allt alla företag, jordbruk ska styras och drivas av folket i kollektiv men staten ska inte styra utan personalen i företagen. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov. En marxist anser liksom alla socialistiska ideologier att arbetaren förtrycks och utnyttjas av de rika. De anser att stora grupper exploateras av de som äger produktionsmedlen, målet är att frigöra sig från detta genom att gemensamt utveckla ett klassmedvetande och införa ett mer jämlikt samhälle. Slutmålet är ett klasslöst samhälle där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.
Fascism
Fascister vill att staten ska styra allt och man ska leva i kollektiv där personligt självbestämmande ska vara litet. Fascism är en auktoritär politisk ideologi. Fascismen förknippas ofta med en massrörelse, elitstyre och meningen är att individen är underställd statens behov. Fascismen motsätter sig alla "sektionsbaserade" intressen till förmån för samhället som en organisk helhet och motsätter sig därför oberoende fackföreningar, strejker, lockouter, frihandel och fri företagsamhet. Demokratins kvaliteter förnekas helt, särskilt en sådan grundad på parlamentarism eller maktdelning. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en "auktoritär" demokrati (även kallad "demokrati genom handling") med allmänviljan i centrum. Fascismen hyser en positiv eller sanktionerande syn på våld som medel att uppnå målet.
Nazism
Nazism eller nationalsocialism som det heter är en ideologi där man vill att staten ska styra man tillåter privata företag men man vill att staten ska styra. Resultatet kommer bli en auktoritär stat som styr allt i individers liv. är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket – nationen – har ett högre värde i förhållande till den enskilde. I sin politiska utformning bygger åskådningen på ledarprincipen. Det främsta uttrycket för folket är dess ledare. Nationalsocialismen var den ideologi som dominerade politiken mellan 1933 och 1945 i Tyskland, även känt som Nazityskland eller Tredje riket. Landet styrdes då av Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet.
Högekonservatism
Högern/konservatism vill att staten ska få så lite makt i individens liv som möjligt. Man ska få fritt starta bolag. Staten ska var liten och enbart göra de absolut viktigaste delarna som försvar, trygghet och istället låta folk och företag ta hand om så mycket som möjligt i samhället
Socialister förstår inte marknadsekonomi och varför det är ett bättre styrelseskick än socialism. Det har att göra med marknad ekonomin inbyggda flexibilitet. Jag skulle vilja betrakta marknadsekonomin mer som något naturlig något som kan se som en naturens lag, en lag som vi människor aldrig kommer att besegra.
Socialism leder till ett elitsamhälle där bara de som har de rätta åsikterna har det bra. Återigen kommer de som är duktiga på att utnyttja ett samhälle kunna bli de som hamnar på maktpositioner, på så sätt kommer systemet att bli ett elitsamhälle där få personer bestämmer över flertalet. Medan vanligt folk får leva enkelt och de som säger sanningen sätts i fängelse.
De ser sig som att de tar hand om varandra men vad händer med personer som har olika åsikter i ett kollektivt och centralstyrt samhälle. Resultatet är ofta fängelse eller utstötning och förlöjligande av personen. Vi ser allt oftare idag att socialister inte tolererar personer med avvikande åsikt men ser sig själva samtidigt som toleranta.
Så min fråga till socialister är att hur kan man påstå att nazism är höger när de vill som alla andra socialistiska ideologier att staten ska styra att man ska leva i ett kollektiv att privat ägande ska begränsas om inte helt avskaffas. Det finns ingen likhet mellan högern och nazism som socialister påstår. Socialister vill hela tiden få oss att tro att fascism och nazism samt kapitalism hör ihop för de hatar kapitalism och marknadsekonomi. När man läser och lyssnar på en socialists syn på högern märker man att vänstern gör allt för att misskreditera sina motståndare och beskylla andra för sina brott som de så ofta gör, utan att komma med fakta. Man vill hjärna länka ihop kapitalism, marknadsekonomi, nationalism, imperialism, rasism eller allt som de anser är fel lägger man på sin motståndare för att man ska kunna rentvå sina egna brott mot mänskligheten. Det är inte ovanligt att man gör som en del nazister som förnekar sina brott och förvrider sanningen.
Det måste också nämnas att flera av dessa ideologiers maktövertagande som i Ryssland/Sovjet, Tyskland, Italien, Spanien, Kina mm fler fick stöd av personer med pengar och makt. Det stå mycket skrivet om detta framför allt om vad som hände i Ryssland och Tyskland. Det var rika personer i bl.a. från USA som stödde båda dessa länders diktatursövertagande. Det finns också skrivet om detta om de övriga länderna. Så det är frågan är varför rika stöder totalitära ideologier och regimer och fortsätter att göra det som vi ser stödet för Kina.
submitted by FindingTheTruth71 to u/FindingTheTruth71 [link] [comments]


2018.03.14 10:45 nyhetsbubbla Storbritannien överväger att ej förnya RT:s tillstånd att sända i och från landet, Ryssland svarar med hot om att sätta stopp för all brittisk media på rysk mark, spänningarna länderna emellan ökar i kölvattnet av pågående spiondrama

Storbritannien överväger att ej förnya RT:s tillstånd att sända i och från landet, Ryssland svarar med hot om att sätta stopp för all brittisk media på rysk mark, spänningarna länderna emellan ökar i kölvattnet av pågående spiondrama submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2016.08.03 11:13 LadyManderly [HSPA] Om Regalskeppet Vasa

Så. Efter att ha lyssnat på Lejonet från Norden ungefär 11 gånger under den senaste timmen så har jag äntligen lyckats skriva färdigt denna text, en del av två, som kommer behandla Sveriges möjligen största militära fiasko, Sjösättandet av skeppet Vasa i Augusti år 1628 (dåtida Kalender den tionde, nutida kalender den 21 Augusti)
Mitt inlägg kommer handla om bakgrunden till skeppet Vasa, omständigheterna det byggdes under men också om vad som hände efter hon förlist. Vad gjorde svenska staten när ett krigsskepp i världsklass inte visade sig värdigt att segla i Stockholms skärsgård? Vem straffades för misslyckandet? Och gjorde man några försök att rädda det som räddas kan efter Vasa förliste? Det andra inlägget är skrivet av vonadler och kommer behandla berättar om Vasas beväpning

Bakgrund

Så först till lite bakgrund. Gustav Vasas sonson, Kung Gustav Adolf har varit kung i lite drygt sjutton år. Han kröntes som sjuttonåring år och ärvde ett ekonomiskt urvattnat Sverige som var i tre(!) krig, ett med Danmark, ett med Ryssland och ett med Polen. Alla tre krig handlade i princip om samma sak, kontrollen över Östersjön (även om Danmark-kriget handlade till viss del om Sveriges västkust också, och Polen-Sverige kriget bland annat handlade om den svenska tronföljden), och tanken på Östersjön som ett Svenskt hav kom att bli en fix idé för Gustav Adolf och var något han strävade efter i princip i varje fredsförhandling. Och det är inte så konstigt. Den som kontrollerade tullarna i Östersjön skulle göra sig en rejäl förmögenhet och utöver det är ett strategiskt viktigt att ha sjölinjer till sina yttre gränser eftersom trupptransporter till havs i nio fall av tio går mycket snabbare än de till land.
Men för att kunna utkräva tullar och förflytta trupper behövs en rejäl flotta att skydda dessa skepp, sätta bångstyriga städer i blockad och skicka Ryssen, Polacken eller Dansken hem till sina hamnar igen. Men Sveriges sjökrigshistoria är inte en solskenshistoria precis. För tre år sedan, år 1625, sjunker tio krigsfartyg i en Storm utanför Riga. I November 1627, alltså mindre än ett år sedan, så erövras det svenska amiralsskeppet Tigern av Polackerna (ja det är samma krig som Gustav ärvde drygt sjutton år tidigare, ej avslutat än) samtidigt som ett annat svenskt skepp, Solen, sprängs i luften av dess egen besättningen så att inte hon också ska kapas. Tanken på ett modernt super-skepp som ska kunna tackla vad än rivalerna är såklart mycket frestande, speciellt när den tyska religiösa konflikten som började redan 1618 nu blossat upp rejält och katolikerna ser ut att ha en stor fördel.
Sverige måste avsluta kriget i Polen raskt om de vill kunna skydda sina trosfränder från övergrepp. Det har till viss del redan börjat. Den protestantiska staden Stralsund har formulerat ett avtal med svenska staten som i sin tur har skickat soldater dit för att skydda den från Wallenstein och hans här. Åsynen av förstärkningarna fick den ofta så försiktige Wallenstein att dra sig tillbaka, trots att styrkan var ganska så symbolisk på knappt 600 man. Men det sätter en tilltro till framtida stöd och den gamla spådomen om Lejonet från Midnattsolens land som en dag ska besegra den svarta Örnen omtalas vilt.

Kontroll över Östersjön och skeppsbygge

Men Östersjön är alltså inte fullständigt säker än och även om den vore det just nu, så hur kan man lita på att Dansken, Holländaren, Ryssen eller någon annan ska förbli fredliga grannar? Med det i åtanke så skrevs kontrakt med två av vid förmodligen idag skulle kalla entreprenörer, nämligen de holländska bröderna Arent och Henrik Hybertsson. Kontraktet skrevs på i början av 1625, skulle löpa på fyra år och skulle förse kronan med fyra skepp, varav två av dem av "regal"-klass, alltså samma klass som Vasa-skeppet var. Dock blir jobbet väldigt stressigt, då idén är att kronan ska förse de två bröderna med pengar och de tillstånd som krävs och sen är det upp till bröderna att få det att gå runt. Problemet häri ligger att Sverige inte hade de pengar som de lovat och de två bröderna, mycket på grund av att krig kostar och det finns många utgifter att betala. Detta var ett extra stort problem för holländarna eftersom de, sin vaga trogen, förlitade sig hellre på Holländska hantverkar-proffs, men i något som kan liknas vid fackliga avtal så hade dessa stolta yrkesmän förhandlat fram goda förmåner för sitt hårda arbete. tex vägrade de dricka den svenska (enligt dem) vatten-smakande svagdrickan utan ville ha ditt holländskt öl! Om de inte fick sina pengar i tid så började de öppet att maska och i somliga fall till och med helt enkelt sluta arbeta. För att lösa problemet lät Arent Hybertsson, som var mer av en affärsmän än en skeppsbyggare, låna pengar av holländska banker men när pengarna inte kom från Sverige blev hans långivare bekymrade. För att stilla dem lät han tex. försöka smuggla ut svenskt virke som var högt eftertraktat på den holländska marknaden. Han blev dock påkommen och hade han inte haft en nyckelroll i den svenska krigsindustrin är frågan om han kommit undan så lätt som han gjorde.
För att göra saken än värre så avled hans bror, Henrik, år 1627 och det var egentligen han som var skeppsbyggaren av de två. Hans fru Margareta Hybertsson tog över chefskapet för varvet och fick ta hand om det otacksamma jobbet att hantera strejkerna på varvet.

Danskjäveln

Men det fanns ett än större problem på varvet än dödsfall och utebliven sold. Och det var konstruktionen självt. Själva problemet låg mellan en kungs önskan och den krassa verkligheten. Tre Kronor som redan sjösatts av varvet fungerade ju alldeles utmärkt och hade i teorin samma ritning som Vasa. Ritningen av Vasa hade alltså existerat ett tag och Henrik hade när han fått en uppfattning om batteridäck, bredd och andra detaljer varit mycket nöjd. Men som vanligt när något går bra för Sverige så kommer dansken och ska sätta smolk i glädjebägaren. Mitt under byggandet av Vasa sjösatte nämligen Danmark ett alldeles nytt flaggskepp, Sancte Sophie... Och hon hade till skillnad från Tre Kronor inte ett batteridäck, utan två! För att säkra stabiliteten var hon också bredare än Tre Kronor.
Detta var såklart ett stort problem. Din värsta rival har precis byggt ett skepp som skulle spränga sitt flaggskepp i småbitar om de möttes ute i Östersjön. Informationen kom via svenska spioner till Sverige redan 1626 och snart följer instruktioner till Henrik att Vasa inte får se ut som Tre Kronor. Hon måste vara större, framförallt måste hon ha två kanondäck! Problemet är att skeppet redan är långt kommet och att bredda på ett redan existerande skrov inte är något man gör i en handvänning. Antingen får man riva alltihopa och börja om från början eller så får man bygga och hoppas. Att ifrågasätta eller neka kungens önskan kommer inte på tal.

Jungfruresan

Så kommer då tillsist Augusti år 1628 och under sol och nästan stilla vind seglar ett majestätiskt skepp ut från hamnen. Det får inte vara flytande länge nog att ens ta sig ordentligt ut från skärsgården och efter att ha redan lagt sig ovanligt djupt åt ena sidan gör hon sedan en andra vurpa innan hon sugs rakt ned i djupet. Kvar stack några mastar och vimplar upp över ytan, om än starkt lutande, då all ballast förskjutits när Vasa åkte ned. På stranden stod det förmodligen en bra bit över tusen människor och beskådade det hela, bland dem flera ambassadörer. Något hade hänt. Men vad?
Redan dagen efter skeppsbrottet samlas riksrådet (dock utan sin konung, som ju är i Polen och krigar, lyckligt ovetande om vad som just hänt) för att få klarhet i vad som hänt. Teorierna är många. Var någon ansvarig full? Var det högförräderi? Bara för några år sedan avrättades tre stycken män i Stockholm, anklagade för att vara sympatisörer med katolicismen. Rådet bestämmer att en rättegång måste inledas snarast och beslutar att sätta Vasas kapten, en dansk(!) vid namn Söfring Hansson i slottets fängelse i inväntan på domstolen. Han är dock inte den enda som ska komma att misstänkligöras...

Domstolen och utredningen

Den femte September sammanträder domstolen med amiralen Karl Karlsson Gyllenhielm som ordförande. Det är ett lite konstigt val med våra moderna ögon sett, eftersom han rent praktiskt är chef för Sveriges flotta och därmed kanske snarare borde förhöras än vara ordförande för utredningen. Det finns dock ingen som delger sådana tankar om Karl, vilket inte är så konstigt. Han är den förre konungens bastard och således halvbror till nuvarande Kung Gustav, som dessutom kan lyta sig mot ett rykte som en slags hjältefigur efter inte mindre än tolv år i fångenskap i Polen, hälften av dem bokstavligen talat i kedjor! Hans förståelse för marinen finns det dem som ifrågasätter men som tur är har han en otroligt kompetent högra hand i form av Vice Admiralen Clas Fleming, som trots sin otroliga energi alltid finner sig överbelamrad med arbetsuppgifter.
Karls domstol kommer hålla ett sort antal förhör och tack vare Sveriges ganska så avancerade byråkrati finns en stor del av förhörsprotokollen kvar i relativt gott skick, vilket har gett historiker en god chans att följa proccessen.
Först på tur är såklart den danske kaptenen, Söfring. Han säger att ingen ombord har gjort något fel. När han blir frågad om kanonerna kan ha rullat runt och gjort skeppet instabilt svarar han bestämt att kanonerna var väl surrade. Han lägger till att om det han säger inte stämmer så kan de hugga honom i tusen bitar där och nu! Han tilläger att Vasa tagit så mycket ballast som bara var möjligt och skyller katastrofen på designen.
Amiral Erik Jönsson Krämer som var ombord vid olyckan och vara mycket nära att drunkna, infinner sig också. Han frågas av Karl om han verkligen noga hade inspekterat mängden ballast? Varför inte? Erik försvarar sig med att han litar på sina närmaste underordnade, kaptenen Söfring och skepparen Jöran Mattson, som han dessutom hävdar kan det där bättre än honom.
Löjtnant Petter Gierdsson, ansvarig för segeln, kallas för att vittna. Petter förklarar att han inte ens hissat alla segeln och att båten vält trots att vinden var mycket svag.
Högbåtsmannen Per Bertilsson får skarpa frågor om sina alkoholvanor och blir mer eller mindre anklagad för att ha försummat sina plikter med flaskan i hand. Han blir rasande och säger att han varit till Herrens nattvard tidigare på dagen.
När Jöran Mattson sedan förhörs, skepparen och således kaptenens närmaste man, så säger han utvan omsvep att han märkt att något var fel redan när de hissade segeln. Han hade faktiskt känt till problemen långt innan de började segla ut från Stockholm. När Vasa några dagar innan förlisningen lastats med vapen och ammunition hade han noterat att skeppet var för rankt och lyckats övertala Vice-amiralen Fleming att låta honom genomföra ett experiment. Han lät trettio sjömän springa fram och tillbaka över däcket, från babord till stybord sida och tillbaka, gång på gång. Och Vasa började gunga. Hon började gunga något alldeles enormt. Efter bara tre vänder avbröt de sitt experiment och skepparen svor att han hörde Fleming säga "Om hans Majestät ändå vore hemma!" Skepparen Jöran sade då rakt ut till Fleming att Vasa inte var sjödugligt. Fleming försvarade sig med att de holländska skeppsbyggarna ju byggt skepp förut som var sjödugliga, så de visste nog vad de höll med på. Mattson kände sig inte nöjd med det svaret utan lät fylla på med så mycket ballast som bara möjligt, vilket dock visade sig vara inte tillräckligt.
Den logiska följden av detta förhör blir att kalla in byggmästaren, ännu en holländare anställd av Hybertsson, nämligen Hein Jacobsson. Han frågas ganska så rakt på sak om han kan förklara varför han byggt ett skepp så smalt så det kantrar i minsta vind! Han skyller ifrån sig och säger att han endast följt de mått som hans uppdragsgivare gett honom. Uppdragsgivaren, Mäster Henrik, hävdar Hein, har också endast följt de mått han fått av sin uppdragsgivare, Konungen. Att förhöra Henrik är ju tämligen svårt, han är ju som sagt död sedan över ett år sedan.
Arent, Henriks bror, kallas också till förhör. Han förfrågas om hur hans samvete mår efter bygget av Vasa. Arent svarar självsäkert att de kan fråga vilken byggmästare som helst och de kommer alla ge samma svar: Skeppet har byggts på helt rätt sätt. Domstolen är dock medvetna om att Arent är en affärsmän och inte en skeppsbyggare, och således kallar de en av byggmästarna från Skeppsgården, Johan Isbrandsson. Han håller helt med Arent. Skeppet som det är byggt ska klara öppet hav med fulla segel utan problem.
Snart därefter väljer den kungliga domstolen att helt enkelt lägga ned utredningen. Ingen döms. Ingen bestraffas. Masterna som stack upp över ytan sågas av. Helst av allt vill hovet och krigsmakten Sverige glömma det hela, verkar det som.
Vid närmare eftertanke är det inte så konstigt. Det finns egentligen tre huvudskyldiga i hela dramat. Den ena vore Henrik Hybertsson, som alltså är död, vars värsta synd är att han inte hade ryggrad nog att neka en Kung vars goda vilja han var helt beroende av.
Den andre är Clas Fleming, som är en mycket nära medarbetare med domstolens ordförande, Karl Gyllenheilm. Hans värsta synd är att några dagar innan förlisningen alltså förstod att skeppet inte klarade de mest enkla av utmaningar, men ändå lät det segla.
Den sista är således Konungen själv, för att han krävde något som var omöjligt av en skeppsbyggare att prestera, nämligen att med en handvändning lägga till ett extra batteridäck. Att anklaga sin egen kung för detta är politisk omöjligt. Således läggs det hela ned.

Tidiga bärgningsförsök

Men helt bortglömt är inte Vasa. Redan två dagar efter katastrofen kontaktas rådet av en Engelsman vid namn Ian Bulmer, som kallas sig för ingenjör och säger att han kanske kan bärga skeppet. Han fick inga pengar i förskott, såklart, men han lät smederna på seppsgården göra enorma kedjor och krokar som han tänkte bärga Vasa med. Han lyckades faktiskt till och med få Vasa att ställa sig upp rakt istället för att ligga på sidan och för det besväret fick han tusen daler. Längre än så kom han dock inte. Misslyckanden följer misslyckanden när olika mer eller mindre seriösa filurer försöker sig på att bärga vad som bärgas kan. Tillsist kommer en svensk och en tysk, Hans och Andreas, år 1664 och dyker med en dykarklocka. I två år dyker de runt Vasa och lyckas fiska upp en majoritet av kanonerna innan de två blir osams om belöningarna med den svenska staten och beger sig på annat håll.
Det skulle dröja till år 1920 innan någon kommer att tänka på gamla skepp i Stockholms skärgård igen... Men bärgningsberättelsen får skrivas av någon annan än mig!
Glöm inte bort att kolla in vonadler som har skrivit en syskonpost till denna!
submitted by LadyManderly to sweden [link] [comments]


Ryska bilförare ★ roliga klipp ★ ryska bilkrascher ... Actionbolaget - YouTube Vänliga ryssland Svenska kulturdagar i Petrozavodsk - november 2016 Gänget - Ryssland Ryska bilförare ★ roliga klipp ★ ryska bilkrascher ... Edlund i Ryssland LONDON SWINGS TO GREATEST PIANO DUO EVER! - YouTube Stort slagsmål efter England-Ryssland - YouTube

Ambassadens reseinformation - Sweden Abroad

  1. Ryska bilförare ★ roliga klipp ★ ryska bilkrascher ...
  2. Actionbolaget - YouTube
  3. Vänliga ryssland
  4. Svenska kulturdagar i Petrozavodsk - november 2016
  5. Gänget - Ryssland
  6. Ryska bilförare ★ roliga klipp ★ ryska bilkrascher ...
  7. Edlund i Ryssland
  8. LONDON SWINGS TO GREATEST PIANO DUO EVER! - YouTube
  9. Stort slagsmål efter England-Ryssland - YouTube
  10. Svenske fans vid VM i Ryssland 2018 - YouTube

BILKÖRNING NYNÄSHAMN HÄGERSTEN ACTIONBOLAGET is a swedish boardshop focusing on longboards, mountainboards and skateboards. We do cool things, travel around the country and meet a lot of c... Terry Miles and Dr K rock out a fantastic duet playing The Best Boogie Woogie Piano EVER! Onlookers Get Hooked To The Boogie Bug and LOVE IT! www.patreon.com... Sverige spanar på Ryssland: 'För att bygga upp förtroende' - Nyhetsmorgon (TV4) - Duration: 2:11. Nyhetsmorgon 4,420 views. 2:11. Följ med på vargjakt i Dalarna - Duration: 1:29. Christoffer Edlund krönte en fantastisk säsong 2014-2015 som proffs i Ryssland med ligaguld i klubblaget Jenisej och skytteligavinnare i Ryska Superligan. Bilderna kommer framför allt från ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Svenske fans vid VM i Ryssland 2018 före matchen med Sydkorea i Lägre Novgorod #Rusia2018 #WorldCup #WM2018 #ULTRAS #MUNDIAL #CM2018 #CDM2018 #Copa2018 #Copa... Tahlequah Fire & Police break window to remove sovereign citizen for traveling improperly. - Duration: 15:58. Tom Barnard 3,422,861 views I slutet av november åkte vi iväg med ett 30-tal kulturutövare från Västerbotten till vårt vänlän Karelen i Ryssland för att låta invånarna i Petrozavodsk få... Stort slagsmål efter England-Ryssland. Nytt tumult mellan fans - nu på läktaren.